dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK


___________

e-mail: mracz@umk.pl
dyżur:  środa, 14.15-15.15, p. 318

___________mracz

D R O G A  Z A W O D O W A

W latach 1995-2000 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku Ochrona Dóbr Kultury (specjalność: muzealnictwo). Praca magisterska Elbląska chrzcielnica mistrza Bernhusera na tle średniowiecznego odlewnictwa artystycznego Pobrzeża Bałtyku, napisana pod kierunkiem prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, została wyróżniona na Pierwszym Konkursie im. Dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur, organizowanym przez Fundację im. Dr Katarzyny Cieślak w Gdańsku. W latach 2000-2005 studiowała na studiach doktoranckich, zakończonych obroną pracy doktorskiej „Rzeźba gdańska przełomu XIV i XV wieku” pod kierunkiem  prof. dr hab. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek. Dysertacja ta, opublikowana w 2006 r.,  została nagrodzona w Konkursie im. Ks. Szczęsnego Dettloffa za osiągnięcia naukowe młodych historyków sztuki w kategorii prac niepublikowanych w 2005 roku.

Od 2005 r. pracowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej UMK którym kierowała w l. 2015-2019; od października 2019 zatrudniona na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa UMK. Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Wydziału II Towarzystwa Naukowego w Toruniu.  Od roku akademickiego 2008/2009 r.  sprawuję opiekę naukową nad studenckim Kołem Naukowym Historyków Sztuki Średniowiecza, za którą w 2018 r. została uhonorowana statuetką Opiekuna Roku w konkursie StRuNa.

Prowadzi badania nad rzeźbą średniowieczną i odlewnictwem dawnego państwa zakonnego w kontekście europejskich powiązań,  Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań jest funkcja dzieł sztuki, ich rola w liturgii, kulcie i pobożności regionu. Owocem tych studiów był opracowany w 2007 roku scenariusz wystawy stałej Plastyka średniowieczna od XIII do XVI wieku w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz monografia „Tu ergo flecte genua tua”. Sztuka a praktyka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa zakonnego w Prusach do połowy XV wieku z 2014 r. Ważnym przedmiotem jej badań w ostatnich latach jest również średniowieczna spuścizna rękopiśmienna. Jest autorką lub współautorką kilku monografii, poświęconych sztuce średniowiecznej państwa zakonnego w Prusach oraz redaktorem naukowym kilku monografii wieloatorskich oraz inicjatorką toruńskiego cyklu konferencyjnego Textus et pictura.  Sprawuje opiekę merytoryczną nad projektem Styl międzynarodowy w redkacji czeskiej w Prusach, realizowanym przez Muzeum Zamkowe w Malborku i Muzeum Narodowe w Gdańsku

___________

Z A J Ę C I A   D Y D A K T Y C Z N E

Prowadzone aktualnie:
Historia sztuki średniowiecznej [ODK – I. 1st]  więcej>>
Historia sztuki średniowiecznej [KiR i kierunki artystyczne]  więcej >>
Ikonografia [ODK, I 1st.]
Kostiumologia [ODK, 1st.,  OG]  więcej >>
Zabytkoznawstwo odlewnictwa [ODK, I. 2st.]  więcej >>
Architektura i wystroje w ujęciu historycznym – starożytność i wczesne chrześcijaństwo [Architektura Wnętrz I] więcej>>
Architektura i wystroje w ujęciu historycznym – średniowiecze i Bizancjum [Architektura Wnętrz I] więcej>>
Zabytkoznawstwo tkaniny artystycznej [AW III] więcej>>

Prowadzone wcześniej:
Historia sztuki średniowiecznej powszechnej [ODK – I.1st, do 2018] więcej >>
Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej [ODK – I.1st, do 2018] więcej >>
Konwersatorium z historii sztuki średniowiecznej:”Treści sztuki dawnego państwa zakonnego w Prusach” [ODK, II r. 1 st.] więcej >>
Konwersatorium ikonograficzne [ODK, II. 1st.]: „Sztuka w służbie władzy monarchicznej od Aleksandra Wielkiego do XVI wieku”więcej >>
Historia sztuki nowożytnej powszechnej, ćwiczenia [ODK, II r.]
Wybrane zagadnienia kultury i sztuki europejskiej [Europeistyka, I. 1st.]
Zabytkoznawstwo metali kolorowych [Podyplomowe Studium Muzealnicze]
Historia rzeźby od prehistorii do czasów nowożytnych [Rzeźba, IV] więcej>>
Konwersatorium z historii sztuki średniowiecznej:”Sztuka – mistyka – prywatna dewocja” [ODK, II. 1st., do 2017] więcej >>Zabytkoznawstwo rzeźby [ODK, III. 1st.] więcej >>

___________

D O R O B E K   N A U K O W Y

MONOGRAFIE

 • Rzeźba gdańska przełomu XIV i XV wieku, Warszawa 2006, ISBN: 83-7181-447-X Wyd. DiG
 • Plastyka średniowieczna od XIII do XVI wieku, Katalog wystawy stałej, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2007, ss. 166, ISBN 978-83-88669-92
 • ‚Tu ergo flecte genua tua’. Sztuka a praktyka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego do połowy XV wieku, Pelplin 2014, ss. 724, ISBN 987-83-7823-350-3 BERNARDINUM
 • [z Martą Czyżak i Arkadiuszem Wagnerem], Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, ss. 462, ISBN 978-83-231-3773-3, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2016
 • [z Juliuszem Raczkowskim i Tomaszem Kowalskim], Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia / Medieval wall paintings in burghers houses of the Old and New Town of Toruń, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2017, ISBN978-83-65127-27-3.
 • [z Juliuszem Raczkowskim i Piotrem Olińskim] Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu. Tom. 1 Chełmno, Wydawnictwo Naukowe UMK/Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2019, ss. 296, ISBN: 978-83-231-4120-4.

REDAKCJE NAUKOWE TOMÓW

 • Claritas et consonantia: funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. M. Jakubek-Raczkowska, J. Raczkowski, Toruń-Warszawa 2017, 978-83-943825-4-4; 978-83-88341-99-1, ss. 621.
 • Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, red. J. Raczkowski, współp. M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2018.
 • Pelpliński Graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja, red. J. Raczkowski, M. Jakubek-Raczkowska („Studia nad skryptoriuum i spucizną rękopiśmienną średniowiecza, 1), Toruń 2019.
 • Textus et Pictura. Średniowieczny kodeks rekopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych („Studia nad skryptoriuum i spucizną rękopiśmienną średniowiecza”, 2), red. M. Jakubek-Raczkowska, M. Czyżak, Toruń 2019.

ARTYKUŁY NAUKOWE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 • Problematyka warsztatowa chrzcielnicy z Elbląga, [w:] Rzemiosło artystyczne. Materiały Sesji Oddziału Warszawskiego SHS, t.2, pod red. Ryszarda Bobrowa, Warszawa 2001, s. 31-52 [ISBN 83-88341-03-0].
 • Program ideowy elbląskiej chrzcielnicy mistrza Bernhusera. Próba interpretacji w świetle myśli teologicznej, Teka Komisji Historii Sztuki TNT 9, pod red. Józefa Poklewskiego, Toruń 2002, s. 39-75.
 • XIII-wieczna chrzcielnica z Kaplicy Kopernika, [w:] Dzieje i skarby kościoła świętojańskiego w Toruniu, Materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddziału SHS, pod red. Katarzyny Kluczwajd i Michała Woźniaka, Toruń 2002, s. 237-255, ISBN 83-7985-226-6.
 • Czeskie filiacje w rzeźbie gdańskiej na przełomie XIV i XV wieku, [w:] Materiały pokonferencyjne sesji naukowej poświęconej pamięci prof. Gwidona Chmarzyńskiego w trzydziestą rocznicę śmierci, pod red. Józefa Poklewskiego, Toruń 2005, s. 96-118 [ISBN 83-87639-74-5].
 • [z Juliuszem Raczkowskim] Gotycka figura Chrystusa w Grobie i jej miejsce w przestrzeni liturgicznej kościoła franciszkanów w Toruniu, [w:] Dzieje i skarby kościoła mariackiego w Toruniu, Materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddziału SHS przy współpracy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, pod red. Katarzyny Kluczwajd, Toruń 2005, s.181-202 [ISBN 83-7285-259-6].
 • [z Juliuszem Raczkowskim] Witraż w Toruniu – od średniowiecza do współczesności, [w:] Witraż w Toruniu dawny i dzisiejszy, pod red. Kazimierza RocheckiegoToruń 2005, s. 2-9 [SBN 83-912012-0-3].
 • Gotycki świecznik z bazyliki Mariackiej w Kołobrzegu. Nowe spojrzenie na warsztat mistrza Jana Apengetera [w:]Odlewnictwo w Polsce, Materiały z VII Sesji Naukowej Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, pod red. Katarzyny Kluczwajd, Toruń 2007, s. 91-106, ISBN 978-83-88341-37-3.
 • Madonna szafkowa z kościoła parafialnego w Klonówce, hasło kat. [w:] Imagines Potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim, katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 8 czerwca- 30 września 2007, pod red. J. Trupindy, Malbork 2007, s. 477-458 [ISBN 978-83-60518-06-9].
 • Der Jakobsaltar der Danziger Marienkirche als Beispiel für den Andachstkastentypus der spätgotischen Plastik, [w:]Ecclesiae Ornatae. Kirchenausstattungen des Mittelalters und der frühen Neuzeit zwischen Denkmalwertheit und Funktionalität, Hg. Gerhard Eimer, Ernst Gierlich, Matthias Müller, (Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bd. 6), Bonn 2009, s. 161-175 [ISBN 978-3-88557-226-8].
 • Die „Schönen Madonnen“ auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschordensstaates Preussen – ein Beitrag um Problem der künstlerischen Tradition im späten Mittelalter [w:] Terra Sanctae Mariae. Mittelalterliche Bildwerke der Marienverehrung im Deutschordensland Preussen, Hg. Gerhard Eimer, Ernst Gierlich, Matthias Müller, Kazimierz Pospieszny, (Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bd. 7), Bonn 2009, s. 227-254 [ISBN 978-3-88557-227-5].
 • Dwa modele pobożności i ich recepcja w sztuce dawnego państwa zakonnego w Prusach, [w:] Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecznej. Księga Pamiątkowa, poświęcona prof. Kindze Szczepkowskiej-Naliwajek, red. Artur Badach, Monika Janiszewska, Monika Tarkowska, Warszawa 2009, s. 121-139 [ISBN 978-83-883-41-54-5].
 • Die Einflüsse Böhmens auf die gotische Skulptur im Ordensland Preußen – ein Überblick im Lichte der neusten Forschungen, [w:] Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext. Hg. Jiri Fajt, Andrea Langer, München 2009, s. 550-563 [ISBN 978-3-422-06598-7].
 • [z Juliuszem Raczkowskim] Średniowieczny wystrój zespołu Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim w Malborku , [w:]Wielki Refektarz na Zamku Średnim w Malborku. Dzieje wystrój konserwacja, pod red. Janusza Trupindy, Malbork 2010, ISBN 978-83-60518-29-8, s. 41-80.
 • Uwagi o znaczeniu tzw. Pięknych Madonn w sztuce i religijności państwa zakonnego w Prusach, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 40 (2011), s. 39-94
 • 16 haseł katalogowych [w:] Fundacje artystyczne na trenie państwa krzyżackiego w Prusach. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, t. 1, pod red. Barbary Pospiesznej, Malbork 2010, ISBN978-83-60518-31-1: 1.5.1:Płaskorzeźba z Pokłonem Trzech Króli, 3 ćw. XIV w., s. 94; I.5.7. Figura św. Elżbiety z Turyngii, 1385-90, s.102; I.5.10:Grupa rzeźbiarska Madonna tronująca z Dzieciątkiem z kościoła w Mątowach Wielkich, ok. 1350, s. 105; I.5.11: Figura św. Jerzego z kościoła w Starej Kościenicy, 1380-1390, s. 107; II.5.1: Figura „Madonny na lwie” z kościoła w Lubieszewie, 1370-75, s.173-174; II.5.5: „Madonna szafkowa” z kościoła w Lubiszewie, ok. 1430, s.178-179; II.5.8. Krucyfiks z kaplicy św. Ducha w Malborku, 1480-90, s. 183; II.5.10: „Pieta” z kościoła dominikanów w Gdańsku, 1400-1410, s. 185; II.5.12: Kwatera ołtarza ze sceną Zwiastowania z kościoła św. Jana Chrzciciela w Malborku, ok. 1515, s.189; II.5.13: Kwatera ołtarza ze sceną Koronacja NMP, ok. 1515, s.190; III.1.1: Chrzcielnica w kościele św. Janów w Toruniu, k. XIII w., s. 209; III.1.2. Chrzcielnica z kościoła św. Mikołaja w Elblągu, Mistrz Bernhuser, 1387, s.210-211; III.7.4: Piękna Madonna na konsoli z Mojżeszem z kościoła św. Janów w Toruniu, ok. 1390, s. 254-255; III.7.23: Kwatera ołtarza ze sceną „Mater Misericordiae” z kościoła św. Jerzego w Malborku, ok. 1500, s. 281; IV.1.2. Figury z ołtarza Czterech Św. Dziewic z kościoła w Pietrzwałdzie pod Sztumem, XIV/XV w., s. 337; IV.1.3. Grupa rzeźbiarska Pieta z kościoła w Niedźwiedziu, ok. 1430, s. 338.
 • Niderlandzki modlitewnik 83 ze zbiorów toruńskich – przyczynek do badań nad warsztatem iluminatorskim w późnym średniowieczu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLII (2011) PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X, s. 477-512.
 • Between ideology of power and lay Piety. The visual arts in the State of Teutonic Order in Prussia (from the late thirteen to the middle of the fifteenth century), [w:] Sacred Space in the State of The Teutonic Order in Prussia, ed. Jarosław Wenta, cooperation Magdalena Kopiczyńska, („Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK” 1, Seria:Sacra Bella Septentrionalia 12), Toruń 2013, ISBN 978-83-231-3096-3, s. 181-221.
 • Piękna Madonna. Obraz i wiara w średniowiecznym Toruniu, [w:] Opus temporis. Toruńskiej katedry historia najnowsza. Prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000-2013, red. Katarzyna Kluczwajd, Marek Rumiński, Toruń 2013, ISBN 978-83-60053-57-7, s. 259-268.
 • „Mentis oculos levavit”. Obrazowe aspekty mistyki Doroty z Mątów, „Studia Elbląskie”, 14 (2013), ISSN 1507-9058, s. 289-306.
 • Przykłady artystycznej oprawy liturgii z kościołów wiejskich państwa zakonnego w Prusach do początku XV wieku, [w:] Między panem a plebanem: wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy: materiały Seminariów Mediewistycznych PTPN im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2009-11, red. Jacek Kowalski, Tomasz Ratajczak („Prace Komisji Historii Sztuki”, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, t. 39), Poznań 2013, ISBN 978-83-7654-238-6, s. 177-206.
 • Fara jako ogniskowa życia religijnego w małych miastach państwa krzyżackiego w Prusach na przykładzie wystroju kościoła w Nowym Mieście Lubawskim, [w:] Między panem a plebanem: wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy: materiały Seminariów Mediewistycznych PTPN im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2009-11, red. Jacek Kowalski, Tomasz Ratajczak („Prace Komisji Historii Sztuki”, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, t. 39), Poznań 2013, ISBN 978-83-7654-238-6, s. 429-452.
 • [z Juliuszem Raczkowskim] Gotyckie rzeźby z kościoła w Świerczynkach. Przyczynek do badań nad średniowiecznym dziedzictwem Torunia, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu” 1), red. J. Raczkowski, Toruń 2013, ISBN 978-83-904719-0-7, s. 108-125.
 • [z Juliuszem Raczkowskim] Dominikanie: obraz i kult. Średniowieczne elementy wystroju kościoła św. Mikołaja w Toruniu, [w:] Klasztor dominikański w Toruniu w 750 rocznicę fundacji, Toruń 2013, ISBN: 978-83-231-3155-7, s. 79-116.
 • Sztuka w państwie zakonnym w Prusach w latach 1390-1410. Panorama zjawisk w przededniu tzw. wielkiej wojny, [w:]Conflictus magnus apud Grunwald 1410. Między historią a tradycją, red. Krzysztof Ożóg, Janusz Trupinda, Malbork 2013, ISBN  978-83-60518-48-9, s. 39-64.
 • Kaznodziejski potencjał malowidła w prezbiterium fary świętojańskiej w Toruniu. Treść i forma, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLIV (2013) PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X, s. 75-124.
 • „Amoris saggitae et spicula”. Cielesne aspekty mistyki bł. Doroty z Mątów – próba reinterpretacji„Studia Elbląskie”, 15 (2014), ISSN 1507-9058, s. 165-187.
 • Mendykancki dialog z wiernymi w sztuce wielkich miast państwa zakonnego w Prusach na przykładzie klasztorów ziemi chełmińskiej w XIV i XV wieku, [w:] Katedra, ratusz, dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy, Materiały XXXIII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, 29 listopada – 1 grudnia  2012 w Poznaniu, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2014,  ISSN 00079-466X;  ISBN 978-83-7654-360-4, s.371-399.
 • Kolos malborski jako obraz sakralny. Geneza typu przedstawieniowego, [w:] Monumentalna figura Madonny na kościele NMP w Malborku. Konteksty historyczne, artystyczne i konserwatorskie, red. J. Hochleitner, Malbork 2015, ISBN 978-83-60518-76-2, s. s. 59-73.
 • [z J. Raczkowskim] Dwie podominikańskie figury gotyckie w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu i ich wota: przyczynek do badań nad trwałością funkcji obrazów religijnych po kasatach klasztornych, [w:] Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), Seria: Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 1, Wrocław 2015, red. Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski, ISBN 978-83-87843-27-4 / ISSN 2300-7885, s. 167-194.
 • Obrazy w przestrzeni liturgicznej miejskich kościołów parafialnych w średniowiecznych Prusach: przegląd funkcji, [w:] Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach Zakonu Niemieckiego od XIII do XVI w. (seria „Ecclesia clerusque temporibus medii aevi” 4), red. R. Biskup, A. Radzimiński, Toruń 2015, ISBN 978-83-231-3423-7, s. 173-203.
 • „Patrz duszo moja!“ Pobożność i doświadczenie obrazu w późnym średniowieczu, [w:] Imagines Medii Aevi. Wystawa z okazji jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski, red. A. Soćko, Poznań 2016, 978-83-64080-25-8, s. 147-161.
 • Iluminacje Kodeksu Gnieźnieńskiego na tle późnoottońskiej tradycji obrazowej / The illuminations of the Gniezno Codex against the background of the Late-Ottonian pictorial tradition, [w:] Ewangelistarz – Złoty Kodeks Gnieźnieński  / Evangelistarium – Codex Aureus Gnesnensis, red. Michał Sołomieniuk, Kraków 2016, 978-83-8043-183-6, s. 111-132 (pol.), s. 299-313 (ang.).
 • Pruskie Madonny szafkowe – fenomen typu, hasło kat. [w:] „…odwracamy dusze nasze na ścieżki pokoju i zgody”: Gdańsk i Krzyżacy w 550. rocznicę zawarcia II pokoju toruńskiego: katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w Dworze Artusa, w dniach 22 października – 18 grudnia 2016 r., red. Janusz Trupinda, Gdańsk 2016, 978-83-61077-69-5, s. 166-169.
 • [z Martą Czyżak], Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku: dekoracje filigranowe grupy kodeksów pruskich z XIV wieku, [w:] Imagines pictae: studia nad gotyckim malarstwem w Polsce, pod red. Wojciecha Walanusa i Marka Walczaka, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, 2016 („Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego” 4), s. 289–306.
 • Dwie dekady badań nad sztuką państwa zakonnego w Prusach: rezultaty i perspektywy, [w:] Claritas et consonantia: funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. Monika Jakubek-Raczkowska, J. Raczkowski, Toruń-Warszawa 2017, 978-83-943825-4-4; 978-83-88341-99-1, s. 599-621.
 • [z J. Raczkowskim] Średniowieczne malarstwo ścienne w kamienicach mieszczańskich Torunia. Najnowsze odkrycia, „Rocznik Toruński”, 44 (2017), ISSN 0557-2177, s. 163-189.
 • Niderlandy północne, Godzinki Geerta Groote’a, 2 ćw. XV w. oraz Niderlandy, Modlitewnik, ok. 1490-1500, hasła kat. [w:] Zamieszkać z Chrystusem i Marią: sztuka dewocji osobistej w Niderlandach w latach 1450-1530 : wystawa ze zbiorów polskich / To live with Christ and Mary : art and private devotion in the Netherlands 1450-1530 : exhibition from Polish collections /, red. Marcin Kaleciński, Gdańsk 2017, s. 143-144 i 221-223.
 • [z J. Raczkowskim] The organisation of liturgical space and its furnishing at the Franciscan Friars’ in late Middle Ages illustrated by an example of the Blessed Virgin Mary’s church in Toruń, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo,  XLVIII (2017), PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X, s. 101-132.
 • [z J. Raczkowskim] Traktat św. Bonawentury Lignum vitae a toruński podominikański krucyfiks na Drzewie Życia, [w:] Literatura a rzeźba/Literatur und Skulptur, („Literatura-Konteksty” t.4), red. J. Godlewicz-Adamiec, T. Szybisty, Kraków-Warszawa 2018, s. 341–368.
 • Dwa włoskie modlitewniki z XV wieku jako przykład nowego rozpoznania średniowiecznych manuskryptów ze zbiorów toruńskich, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, red. J. Raczkowski, współp. M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2018, s. 113-123.
 • Die Domkapitel und Bischöfe im Ordensland Preussen: Ideologie, Religiosität und Kirchenreform anhand der Bildlichen Quellen, „Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders”, 23 (2018), s. 167-201.
 • Światy i zaświaty Doroty z Mątów Wielkich, [w:] Narody, odkrycia, fantazje, czyli średniowieczna kultura z innej strony  materiały Seminarów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej Kamzowej z lat 2013-2015, red. J. Kowalski i W. Miedziak, („Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk” t. 41), Poznań 2018, s. 121-136.
 • Teksty z monografii Pelpliński Graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja, red. J. Raczkowski, M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2019: Opis kodykologiczny i materiałoznawczy (z J. Czuczko), s. 13-25; Zawartość (z M. Czyżak), s. 26-34; Zdobienia, s. 35-75; Metoda wykonania zapisu i dekoracji, s. 76-80; Cysterski charakter zawartości księgi i jej użytkowanie w klasztorze, s. 93-102; Twórca Graduału L13 (z M. Marszałkowskim), s. 123-146; Wykaz oficjów w Graduale L13, s. 234-241; Wykaz dopisków liturgicznych w Graduale L13 (z M. Czyżak), s. 246-259.
 • [z J. Raczkowskim] Sztuka Państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach: próba definicji / The art of the state of the Teutonic Order in Prussia: a definition attempt, [w:] Sapientia aedificavit sibi domum = Mądrość zbudowała sobie dom… = Wisdom has built her house…, red. Janusz Trupinda, Malbork 2019, ISBN 978-83-953200-3-3, s. 176–218.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH  NAUKOWYCH

 2019

 • [z J. Raczowskim] Konferencja Textus et Pictura III. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscylinarnych, organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu / Wydział Sztuk Pięknych UMK; Toruń, 12–13 XII 2019. [Referat: XV-wieczny graduał ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Toruniu – wstępne rozpoznanie zabytkoznawcze]ORGANIZATOR KONFERENCJI
 • [z J. Raczowskim]: ogólnopolska konferencja naukowa: Miłość ziemska i niebiańska w kulturze średniowiecznej Europy (XL Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej), organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM, 5–7 XII 2019 [Referat„Miłość ziemska” – motyw pary miłosnej w średniowiecznych wystrojach kamienic mieszczańskich na przykładzie Torunia]
 • [z J. Raczowskim]: konferencja Dziedzictwo rzemiosła artystycznego. Tradycyjne techniki i nowoczesna konserwacja,  organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Sztuk Pięknych, Toruń, 29 XI 2019 [ReferatŚredniowieczne dzieła odlewnictwa w kościele świętojańskim w Toruniu w świetle najnowszych badań i ekspertyz materiałoznawczych]
 • Międzynarodowa konferencja: Mądrość zbudowała sobie dom… Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach w średniowieczu, Malbork 15–17 XI 2019, organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku [Referat: Devotio moderna w państwie zakonnym w Prusach na przełomie XIV i XV wieku]
 • LEEDS INTENATIONAL MEDIEVAL CONGRESS, 1-4 VII 2019 Leeds, w ramach sesji nr 131 (2 VII 2019, 11.15), Trynig to Purchase Memory: Memorial and Material Culture in the Baltic Region, zorganizowanej przez dr. hab. Piotra Olińskiego (Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu) [Referat: Sacred Images, Memory and Preaching in Teutonic Prussia]

 2018

 • Konferencja Textus et Pictura II. Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza, Toruń 7-8 VI 2018, przewodnicząca Komitetu Naukowego
 • [z J. Raczowskim]: Międzynarodowa konferencja naukowa Literatura a rzeźba, Warszawa 14-15.IV. 2018 [Referat: Traktat św. Bonawentury „Lignum Vitae” a toruński podominikański krucyfiks na Drzewie Życia]
 • [z J. Raczowskim]: Ogólnopolska konferencja naukowa: Kultura rycerska średniowiecznej Europy, Poznań, 6 XII–8 XII, 2018, XXXIX Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM [Referat: Wątki etosu rycerskiego w wystrojach kamienic mieszczańskich Torunia jako świadectwo kondycji intelektualnej elit miejskich w późnym średniowieczu]
 • VI Kongres Mediewistów Polskich, Wrocław 20–22 września 2018, organizator MNiSZW, Stały Komitet Mediewistów Polskich, Uniwersytet Wrocławki [Referat: Obraz i kult. Dzieło sztuki jako źródło do badań nad religijnością późnego średniowiecza]

 2017

 • Ogólnopolska konferencja Textus et Pictura I. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych, organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu / Wydział Sztuk Pięknych UMK; Toruń, 27-27 I 2017 [Referat:Kompleksowa analiza zabytkoznawcza jako droga rozpoznania i wartościowania kodeksów rękopiśmiennych]
 • Ogólnopolska konferencja „Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu”, organizator: Wydział Sztuk Pięknych UMK; Toruń 7-8 IV 2017 [ReferatŚredniowieczne malowidła ścienne w  kamienicach mieszczańskich w Toruniu jako źródło do badań kostiumologicznych]
 • Międzynarodowa konferencja „Die Danziger Marienkirche. Der Bau und seine Ausstattung im europäischen Kontext”, organizatorzy: Ernst-Moritz-Arndt Univeristat Greifswald / GWZO Leipzig / Wydział Historyczny UG / Muzeum Historyczne MiastaGdańska / MNG, Gdańsk 11-13 V 2017 [Referat: Die Skulptur des Schönen Stils in der Danziger Marienkirche. Forschungsstand und Forschungsperspektiven]
 • [z J. Raczkowskim] Międzynarodowa konferencjaCastrum Sanctae Mariae. Burg – Residenz – Museum„, >>, organizatorzy: Muzeum Zamkowe w Malborku / Historische Kommission fur Ost- und Westpreussische Landesforschung, Malbork: 25-27 V [Referat: Das künstlerische Programm der Schlosskirche in Marienburg / Program artystyczny zespołu kościoła zamkowego w Malborku]
 • XVIII konferencja z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” (The Military Orders in the Regional Ecclesiastical Structures (dioceses, parishes, other religious institutions) / Die Ritterorden in den regionalen kirchlichen Strukturen (Diözesen, Pfarreien, andere geistliche Institutionen), organizatorzy: Instytut Historii i Archiwistyki UMK / Universität Hamburg / Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń, 20-22 IX [ReferatDie Domkapitel und Bischöfe im Ordensland Preußen Ideologie, Religiosität und Kirchenreform anhand der bildlichen Quellen]
 • XXXVIII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, pt. BOGURODZICA w kulturze średniowiecza organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk/ Biblioteka Raczyńskich / Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu/ Instytut Historii Sztuki UAM/ Instytut Filologii Polskiej UAM/ we współpracy z Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Poznań–Gniezno, 7-8 XII 2017 [ReferatŁaskami słynąca figura Madonny z Dzieciątkiem w Piasecznie: kilka uwag o stylu i funkcji, z. J. Raczkowskim]

 2016

 • [z J. Raczkowskim] konferencja „Jako serce pośrodku ciała”. Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie, organizator – Bazylika Mariacka w Krakowie, IHSz UJ / Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, 21-23 IV 2016 [Referat: „Średniowieczne fary wielkich miast pruskich – współczesne problemy badawcze i konserwatorskie”]
 • konferencja Claritas et consonantia. Formy, funkcje i znaczenia w sztuce średniowiecza. Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w 10. rocznicę śmierci; organizator – Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu / Warszawski Oddział SHS / Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Toruń, 16-18 VI 2016 [Referat: „Dwie dekady badań nad sztuką państwa zakonnego w Prusach: rezultaty i perspektywy”]. Członek Komitetu Naukowego Konferencji
 • 24 Tagung des Arbeitskreises Deutscher und Polnischen Kunsthistoriker und Denkmalpfleger: Raum-Künste. Intermediale Kontexte historischen Architektur und ihrer Ausstattung; organizator: Ernst Moritz-Universität w Greifwaldzie; Greifswald, 14-16 X 2016[ReferatImago in den mittelalterlichen Kirchenausstattungen im Deutschordensland Preußen.Originalität – Funktionalität – Kontraste].

 2015

 • Monumentalna figura Madonny na zamku malborskim, organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku / fundacja Mater Dei, Malbork 13 III 2015 [Referat: „Kolos malborski jako obraz sakralny. Geneza typu przedstawieniowego”]
 • Sesja Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, organizator: Wydział Sztuk Pięknych UMK / Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Toruń 6-7 II 2015 [referat „Dwa  włoskie modlitewniki z XV wieku jako przykład nowego rozpoznania średniowiecznych manuskryptów ze zbiorów toruńskich”]
 • Konferencja: Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, organizator: Instytut Historii Sztuki UJ, Klasztor Ojców Franciszkanów, 21-23. 05. 2015 [Referat: „Organizacja franciszkańskiej przestrzeni ‚ecclesiae exterioris’ w średniowieczu na przykładzie kościoła NMP w Toruniu”, z J. Raczkowskim]
 • Konferencja Pelpliński graduał L13. Prace konserwatorskie i restauratorskie, organizator: Wydział Sztuk Pięknych UMK, Biblioteka Uniwersytecka UMK, Toruń, 1 V 2015 [Referat: „Szkic źródłoznawczy i problematyka warsztatowa Graduału L13”]
 • [z J. Raczkowskim] konferencja Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180. rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku, Gdańsk, 22 X 2015; organizator – Projekt Dziedzictwo Kulturowe po klasztorach skasowanych… / Wydział Historyczny UG / Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii [referat: „Artystyczne świadectwa duchowości mendykantów gdańskich w średniowieczu”]

 2014

 • Konferencja okolicznościowa Przeszłość przyszłości, organizator: Urząd Miasta Elbląga, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Elbląg 11 IV 2014 [Referat: Sztuka a religijność w średniowiecznym Elblągu].
 • XXXV Seminarium Mediewistyczne im. prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, międzynarodowa sesja naukowa pt. „Odkrywanie świata w średniowieczu”, organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań 11-13 XII 2014, [Referat: Światy i zaświaty Doroty z Mątów Wielkich].
 • Konferencja specjalistyczna: Pelpliński Graduał L.13. Historia – badania  konserwacja – digitalizacja, organizator: Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Pelplin 19 XII 2014 [Referaty: Graduał L.13 jako spuścizna pocysterska. Szkic źródłoznawczyWarsztat pelplińskiego kodeksu L.13]

 

 2013

 • Klasztor dominikanów w Toruniu – w 750 rocznicę fundacji, sesja naukowa w Toruniu, 4 X 2013, organizator: TNT oraz Instytut Historii i Archiwistyki UMK [ReferatDominikanie: obraz i kult. Średniowieczne elementy wystroju kościoła św. Mikołaja w Toruniu]
 • Dewocja i kult w państwie krzyżackimogólnopolska sesja naukowa Malbork, 14 XI 2013, organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku [ReferatAmoris sagittae et spicula. Cielesne aspekty mistyki Doroty z Mątów – próba reinterpretacji]
 • XXXIVI Seminarium Mediewistyczne im. prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej pt. Fantazja i rzeczywistość w kulturze średniowiecznej Europy, organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, 28 XI – 30 XI 2013 [ReferatNatura abhorret hoc. Fantazja a sacrum w kościołach państwa zakonnego w Prusach, z A. Grabowską-Lysenko]

 2012

 • International Mediaeval Congress, Leeds 9-12 VII 2012, sesja 1715Some aspects of exploring medieval countryside in the Orderly State in Prussia – art as a testimony of religious life , organizator sekcji: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa – M. Jakubek-Raczkowska [Referat: Rhetoric model „ad status” in the pictorial education of people in Prussian villages in the 14thcent. więcej>>
 • 830-lecie świątyni Imienia NMP w Inowrocławiu, konferencja zorganizowana przez Urząd Miasta Inowrocławia, 17 IX 2012 [ReferatSkarby Bazyliki]
 • Stare i „nowe” dziedzictwo Torunia, sesja naukowa zorganizowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK oraz Urząd Miasta Torunia, 26-27 X 2012 [ReferatKaznodziejski potencjał malowidła na północnej ścianie prezbiterium kościoła Świętojańskiego w Toruniu]
 • Wciąż o Toruniu w roku zabytków. O zabytkach słynnych i tych mniej znanych, sesja okolicznościowa zorganizowana przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 17 XI 2012 [ReferatWokół Pięknej Madonny. Obraz i wiara w średniowiecznym Toruniu]
 • Błogosławiona Dorota z Mątów Wielkich. Życie i Kult, konferencja zorganizowana przez Muzeum Zamkowe w Malborku, Oddział w Kwidzynie, 29 XI 2012 [ReferatMentis Oculos Levavit. Obrazowe aspekty mistyki błogosławionej Doroty]
 • XXXIII Seminarium Mediewistyczne im. prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, międzynarodowa sesja naukowa pt. „Katedra – ratusz – dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy, organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań 29-30 XI 2012 [ReferatyMiędzy eschatologicznym lękiem a „bliską łaską„. Obrazy w przestrzeni far wielkomiejskich w Prusach oraz – z J. Raczkowskim: Mendykancki dialog z wiernymi w sztuce państwa zakonnego w Prusach]

 2011

 • XXXII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, międzynarodowa sesja naukowa pt. Fara – ratusz – zamek. Małe miasta i miasteczka w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 17-18 XI 2011 [ReferatŚredniowieczne wystroje wnętrz sakralnych – fara jako ogniskowa życia religijnego w małych miastach państwa krzyżackiego w Prusach]

 2010

 • International Mediaeval Congress, Leeds 10-17 VII 2010, sesja 729Travelling of Things and Ideas in the Medieval Prussian World, organizator sekcji: Centrum Mediewistyczne UMK, [Referat: European Context of the Art  in the Teutonic State in Prussia]
 • Grunwald – Tannenberg – Žalgiris 1410-2010. Historia, tradycja polityka, Malbork-Kraków 20-24 IX 2010, organizator Muzeum Zamkowe w Malborku, Instytut Historii UJ, Zamek Królewski na Wawelu, Rada Miasta Krakowa. [ReferatSztuka z państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Panorama zjawisk w przededniu wielkiej wojny z Polską]
 • XXXI Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej – „Między panem, wójtem a plebanem”, Poznań, 25-26 XI 2010, organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM. [ReferatArtystyczne świadectwa praktyki religijnej z kościołów wiejskich państwa zakonnego w Prusach]

 2009

 • Retoryka krytyki w dyskursie akademickim. Konflikty, polemiki, kontrowersje [La rhétorique de la critique dans le discours universitaire. Conflits, polémiques, controverses]. Warszawa 22-25 IV 2009, organizator: Uniwersytet Warszawski [Referat:L’indécidabilité dans les controverses sur l’art médiéval. Le cas des Belles Madones]
 • International Mediaeval Congress, Leeds 13-16 VII 2009, sesja 201Contexts of Crusade Christianity in the Medieval Prussian World, organizator sekcji: Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Centrum Mediewistyczne UMK [Referat:Visual Arts as a Mirror of the New Forms of Popular Devotion in the Orderly State (14/15th Century)].

 2007

 • Terra sanctae Mariae Virginis – Mittelalterliche Bildwerke der Marienverehrung im Deutschordensland Preussen, Toruń 21-24 VI 2007, organizator – Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen / UMK [Referat: Piękne Madonny. Typ, forma i funkcja przedstawień w sztuce dawnego państwa zakonnego w Prusach (Die Schönen Madonnen” – Typ, Form und Funktion der Bilder in der Kunst des Ordenstaates Preussen)]
 • Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza, ogólnopolska sesja naukowa dedykowana pamięci Profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, Warszawa 17-19 X 2007, organizator – Warszawski Oddział SHS, [Dwa modele pobożności i ich recepcja w sztuce dawnego państwa zakonnego w Prusach]

 2006

 • Kunst als Herrschaftsinstrument unter den Luxemburgern. Böhmen und das Heilige Römische Reich im europäischen Kontext, Praga 9-13 V 2006 organizator: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO), Správa Pražského hradu [Referat: Die böhmischen Einflüsse in der gotischen Skulptur im Ordenland Preußen
 • International Medieval Congress, Leeds 10-13 VII 2006, sesja 1306The Teutonic Knights in the Baltic, III: Visual Arts and Architecture, organizator Leeds University, organizacja sekcji: Instytut Historii i Archiwistyki UMK Toruń, Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft Frankfurt/M [ReferatThe Style and Iconology of Visual Arts in Teutonic Prussia]
 • VII sesja z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce – Odlewnictwo w Polsce, Toruń 7-8 IV 2006, organizator: SHS O/Toruń [Gotycki świecznik z konkatedry w Kołobrzegu]

 2005

 • Dzieje i skarby kościoła mariackiego w Toruniu, Toruń 7-9 IV 2005, organizator: Toruński Oddział SHS [Forma i ikonografia figury Chrystusa w Grobie]; /II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin 19-21 IX 2005, organizator: KUL, UMCS [Piękna Madonna gdańska i jej rzeczywiste znaczenie w rzeźbie gdańskiej pierwszej połowy XV w.]

 2003

 • Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Gwidona Chmarzyńskiego, Toruń 12-14 XII 2003, organizator: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, Toruński Oddział SHS, Komisja Historii Sztuki TNT [Czeskie filiacje w rzeźbie gdańskiej na przełomie XIV i XV wieku]

 2002

 • Dzieje i skarby kościoła świętojańskiego w Toruniu, konferencja przygotowana przez Toruński Oddział SHS, Toruń 22-23 III 2002 [XIII-wieczna chrzcielnica z Kaplicy Kopernika, komunikat]

 2000

 • IV sesja poświęcona rzemiosłu artystycznemu, Warszawa 7 X 2000, organizator: Oddział warszawski SHS [Problematyka warsztatowa chrzcielnicy z Elbląga]

 

P R E L E K C J E  I  IN.:

 • Wprowadzenie do ikonografii maryjnej, prelekcja z okazji nawiedzenia Torunia przez watykańską ikonę Sedes Sapientiae, kościół OO. Paulinów w Toruniu, 18.01.2005 r.; Sztuka gotycka w Toruniu, na zaproszenie Stowarzyszenia „Dziedzictwo Torunia”, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 23.06.2005; Gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem z kościoła p.w. Imienia NMP w Inowrocławiu, prelekcja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie kujawsko-pomorskim, ratusz w Inowrocławiu, 15 IX 2005; Rzeźba gdańska przełomu XIV i XV wieku w świetle najnowszych badań nad sztuką europejską około 1400, na zaproszenie oddziału toruńskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 23 I 2006; Tożsamość tzw. Mistrza Ukrzyżowania z Elbląga w kontekście najnowszych badań nad sztuką Prus krzyżackich początku XV wieku, na zaproszenie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 24 XI 2006; Piękna Madonna toruńska – legenda i rzeczywistość, wykład w ramach VII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 19-22 IV 2007. Rzeźba Torunia w średniowieczu – świadectwo duchowości miasta, odczyt towarzyszący otwarciu wystawy fotograficznej A.R. Skowrońskiego, Toruń – Dwór Artusa, 11 VI 2008; Elementy średniowiecznego wystroju katedry św. Mikołaja jako dzieła sztuki i obraz dawnej duchowości elblążan – wykład w „Kawiarence Historycznej Clio” na zaproszenie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu20 I 2012; Mistyka – obraz  – zmysły. Wizje bł; Doroty z Mątowów Wielkich, wykład na zaproszenie Centrum Mediewistycznego UMK, 24 I 2013; Sztuka i religijność w późnym średniowieczu, wykład na zaproszenie Muzeum Narodowego w Poznaniu w ramach imprez towarzyszących wystawie Imagines Medii Aevi, Poznań, 5 VI 2016; wykład otwarty Zmysłowe aspekty późnośredniowiecznej mistyki kobiecej. Problemy interpretacji na przykładzie bł. Doroty z Mątów Wielkich (1347-1394) na zaproszenie Instytutu Anglistyki oraz Zespołu „Badania nad kultura dawną”, Warszawa, 16 III 2017; [z J. Raczkowskim], wykład otwarty Polichromie ścienne we wnętrzach świeckich z terenu historycznego Starego i Nowego Miasta Torunia, na zaproszenie Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 19 VI 2017; Organizacja franciszkańskiej przestrzeni liturgicznej i jej wyposażenie  w późnym średniowieczu na przykładzie kościoła Najświętszej Marii Panny w Toruniu, wykład otwarty w ramach seminarium prof. Henryka Samsonowicza, Instytut Historii UW, Warszawa 18 XII 2017 (z J. Raczkowskim).