Sylwetka absolwenta ODK


SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW LICENCJACKICH 

Absolwent kierunku Ochrona Dóbr Kultury jest wszechstronnie przygotowany do podejmowania podstawowych wyzwań zawodowych w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz do dalszych studiów w zakresie ODK i kierunków pokrewnych.

 • Wiedza i umiejętności w zakresie analizy, identyfikacji, interpretacji i dokumentacji zabytków: 

Po ukończeniu studiów Absolwent ODK ma gruntowną wiedzę w zakresie dziejów sztuki (architektura, rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne) od antyku do współczesności oraz umiejętności w zakresie analizy i charakterystyki porównawczej dzieł sztuki. Posiada umiejętności w zakresie rozpoznania materialnej struktury dzieła sztuki/zabytku (m. in. pod kątem techniki, materiału, formy, treści), jego wszechstronnej interpretacji w różnych kontekstach oraz jego wartościowania z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych. Posiada fachowe przygotowanie w zakresie opisu i dokumentacji zabytków sztuki, architektury i budownictwa, z wykorzystaniem podstaw teoretycznych, specjalistycznych metod (tachimetria, fotogrametria), umiejętności manualnych (rysunek odręczny i techniczny) oraz narzędzi cyfrowych (fotografia cyfrowa, systemy komputerowe). Jest świadom postępu w zakresie zaawansowanych narzędzi dokumentacji, inwentaryzacji oraz interdyscyplinarnych badań nad zabytkami. Przygotowanie do analizy znawczej jest pogłębiane w ramach zabytkoznawstw i wspomagane o specjalistyczne umiejętności w zakresie szczegółowej identyfikacji dzieł sztuki/ zabytków (detal architektoniczny, ornamentyka, kostiumologia), a także o podstawowe umiejętności w zakresie języka łacińskiego i nauk pomocniczych historii.

 • Wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie działalności badawczej i zawodowej na niwie ochrony dziedzictwa

Absolwent ma podstawową wiedzę w zakresie muzeologii i ochrony zabytków, obejmującą ich podstawy prawne oraz współczesne zadania i dylematy, a także – historyczny rozwój teorii i działań w tym zakresie oraz historyczne formowanie się i funkcjonowanie odpowiednich instytucji. Dzięki modułom naukowo-badawczym i seminariom jest przygotowany do prowadzenia pracy naukowej i świadom kierunków współczesnego rozwoju interdyscyplinarnych badań nad sztuką i dziedzictwem w różnych aspektach. Jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnych reliktów przeszłości: zagadnienia konserwatorskie, profilaktykę, stan zachowania i zagrożenia wobec substancji zabytkowej. Dostrzega i formułuje dylematy, związane z postępowaniem (konserwatorskim, restauratorskim i in.) wobec zabytków i jest świadomy swojej przyszłej odpowiedzialności (także decyzyjnej) za zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

 

Do najważniejszych efektów na naszym kierunku, modelujących sylwetkę absolwenta-licencjata należą:

 • Wiedza na temat teorii ochrony i konserwacji zabytków w rozwoju historycznym (dyskusje, cele i metody działalności konserwatorskiej) oraz w zakresie aktualnych koncepcji ochrony dóbr kultury, ich uwarunkowań i problematyki;
 • Gruntowna uporządkowana wiedza z zakresu dziejów sztuki europejskiej od starożytności do czasów współczesnych z podziałem na sztukę powszechną i polską;
 • Zrozumienie dla interdyscyplinarnego charakteru interpretacji dzieła sztuki w różnych aspektach i kontekstach badawczych (z uwzględnieniem historii, filozofii, teologii, technik i technologii sztuk plast. itd.),
 • Wiedza w zakresie wartościowania zabytków;
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla historii sztuki, ochrony zabytków i muzeologii, wykorzystywana w sytuacjach profesjonalnych, wymagających analizy struktury, sensu i wartości zabytku;
 • Umiejętność opisu i analizy dzieła sztuki / zabytku (o różnej klasie artystycznej i różnym poziomie wartości), w kontekście stylów i kierunków w sztuce oraz materiałów i technik wykonania
 • Wrażliwość na problematykę właściwego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego, skutkująca dostrzeganiem i oceną niewłaściwego postępowania w tym zakresie
 • Umiejętność formułowania dylematów, związanych z ochroną zabytków i świadomość odpowiedzialności decyzyjnej w tym zakresie
 • Poczucie odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.