Co to są efekty kształcenia?


Może wiecie, a może nie wiecie – edukacja w Polsce ujęta jest w tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK). Jest to oparty o wzorce europejskie system kształcenia, w którym szkoła – uczelnia – zapewnia swoim słuchaczom konkretne umiejętności, wiedzę, a także – kompetencje społeczne. Oczywiście, musi je w odpowiedni sposób weryfikować (zakładane przez autorów programu studiów efekty nie są „spisem pobożnych życzeń”, dotyczącym tego, co umie nasz absolwent – chodzi o konkrety). Stąd system zaliczenia przedmiotów – kolokwia, prace pisemne, egzaminy – musi być dostosowany do KRK. Może nie jest łatwo – ale przecież chodzi o to, byście znaleźli pracę w zawodzie – i żebyście byli najlepsi.


Dla zainteresowanych: efekty kształcenia na Ochronie Dóbr Kultury wynikają z ogólnych efektów, zakładanych dla obszaru humanistycznego (kierunek mieści się w humanistyce, ponieważ zajmuje się zabytkami, ale pojedyncze efekty sięgają i do innych obszarów – nauk technicznych, sztuki). Muszą być do nich dostosowane, a zarazem – wykazywać całą specyfikę przedmiotu.


 Opis efektów ogólnych dla I i II stopnia znajdziecie w IRK

pierwszy stopień >> 

drugi stopień >>

Tabela wygląda na pierwszy rzut oka tajemniczo, ale spokojnie: numery i symbole po lewej stronie to kolejne efekty dla ODK, a po prawej – ich odniesienie do efektów obszarowych (H – oznacza humanistykę, A – sztukę, T – nauki techniczne). W – oznacza wiedzę, U – umiejętności (bo jest różnica!), – kompetencje społeczne, czyli ŚWIADOMOŚĆ kim się stajecie na niwie zawodowej i na czym polegać będzie Wasza odpowiedzialność zawodowa.


Jeśli macie pytania, piszcie do nas na FB!
https://www.facebook.com/odkwtoruniu