Historia sztuki średniowiecznej


I ROK OCHRONY DÓBR KULTURY s1

  

______________________________________________________________

INFORMACJE PODSTAWOWE

Wykład z zakresu sztuki średniowiecznej powszechnej (w tym bizantyńskiej) oraz polskiej, 90 godz.
przez cały rok, wykład 3-godz., tryb cotygodniowy
PROWADZĄCY dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska
t
ermin zajęć w sem. zim. 2019/20: wtorek, 15.00-18.00, Sala Tymona

Ćwiczenia z zakresu sztuki średniowiecznej powszechnej, 30 godz. (15 + 15)
przez cały rok, zajęcia 1,5-godz. z podziałem na grupy, tryb co dwa tygodnie
PROWADZĄCY mgr Tomasz Kowalski
termin zajęć w sem. zim. 2019/20:

Ćwiczenia z zakresu sztuki średniowiecznej polskiej, 30 godz.
semestr letni, zajęcia 1,5-godz. z podziałem na grupy, tryb cotygodniowy 
PROWADZĄCY dr hab. Juliusz Raczkowski
termin zajęć w sem. let. 2019/20:

______________________________________________________________

OPIS PRZEDMIOTU

Wykład

Wykład obejmuje swym zakresem dzieje sztuki europejskiej kręgu łacińskiego od czasów Konstantyna Wielkiego do schyłku średniowiecza, dzieje sztuki bizantyńskiej od Justyniana do Paleologów oraz sztukę na ziemiach obecnej Polski od Piastów do pocz. XVI w. Proponuje przekrojowe ujęcie zjawisk: architektury sakralnej i świeckiej, iluminatorstwa, malarstwa ściennego i tablicowego, rzeźby monumentalnej i snycerstwa oraz wybranych zagadnień z rzemiosła artystycznego (odlewnictwo, złotnictwo, tkanina). W odniesieniu do architektury nacisk jest położony na genezę i kształtowanie form i typów architektonicznych, wystrojów i dekoracji architektonicznej. Dzieła sztuk plastycznych analizowane są pod kątem stylu, funkcji i treści ideowych. Materiał przerabiany jest w ujęciu chronologicznym, na tle historycznym i kulturowym, z uwzględnieniem czołowych zagadnień badań mediewistycznych (m.in. funkcje obrazu w przestrzeni sacrum, sposoby reprezentacji i manifestacji władzy, sztuka dworów, duchowość środowisk klasztornych, kultura mieszczańska, sztuka a pobożność). Istotnym aspektem wykładu jest zintegrowanie treści podstawowych z ochroną dóbr kultury: poruszane są wydarzenia  wystawiennicze, kwestie kolekcji muzealnych, problemy konserwatorskie, wpisy na listę WHL UNESCO i Memory of the World.

Integralną częścią wykładu są prezentacje dostepne w E-LEARNINGU na platformie MOODLE >> www.moodle.umk.pl

____________

Ćwiczenia z zakresu historii sztuki średniowiecznej powszechnej

Ćwiczenia są prowadzone z naciskiem na wypracowanie u studentów podstawowych umiejętności opisowo-analitycznych w zakresie architektury, rzeźby, malarstwa, złotnictwa doby średniowiecza oraz pogłębienie wiedzy o zjawiskach artystycznych, specyfice regionalnej, technikach wykonania itd. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest obecność na ćwiczeniach, systematyczne przygotowanie (w tym przez czytanie zaleconej literatury), aktywne uczestnictwo, znajomość terminologii, zaliczenie testów cząstkowych ze slajdów i znajomości literatury. 

Wykaz terminów obowiazujących do zaliczenia przedmiotu: WYKAZ TERMINÓW

____________

Ćwiczenia z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej

Ćwiczenia dotyczą wybranych, podstawowych zagadnień sztuki polskiej okresu średniowiecza. Tematy ujęte są w sposób problemowy i dotyczą głównych tendencji w rozwoju architektury, malarstwa i rzeźby na terenie obecnej Polski w kontekście sztuki europejskiej. Ważną częścią programu są objazdy i ćwiczenia prowadzone w terenie. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest obecność na ćwiczeniach, systematyczne przygotowanie (w tym przez czytanie zaleconej literatury), aktywne uczestnictwo, zaliczenie testów cząstkowych ze slajdów i znajomości literatury.

______________________________________________________________

WARUNKI ZALICZENIA

Przedmiot kończy się egzaminem po II semestrze, weryfikującym znajomość treści kształcenia i literatury. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wykładu (kolokwium pisemne) oraz ćwiczeń z historii sztuki średniowiecznej powszechnej po I semestrze oraz ćwiczeń z historii sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej po semestrze drugim. 

____________

Egzamin końcowy – części składowe:

Pisemne kolokwia zaliczeniowe na ocenę z identyfikacji materiału ilustracyjnego na slajdach wraz z datowaniem do ćwierćwiecza. Próg zaliczenia kolokwium – 50% (10 p.). Obowiazują ilustracje według podanej literatury i zalecanych baz internetowych. Baza podstawowa: Fototeka Koła Naukowego Historyków Sztuki Średniwowiecza UMK więcej>>

1. sztuka wczesnobizantyńska, wczesne średniowiecze, sztuka karolińska (1. sem.)
2. sztuka ottońska i salicka, sztuka średniobizantyńska (1. sem.)
3. sztuka romańska (2. sem.)
4. sztuka przedromańska i romańska na ziemiach polskich (2. sem.)
5. sztuka gotycka (2. sem.)

Egzamin po II semestrze: ustny, z całości materiału przerabianego w semestrze zimowym i letnim na wykładzie oraz na ćwiczeniach. Sprawdza opanowanie treści kształcenia (materiału z wykładów i podstawowej literatury przedmiotu). Obejmuje dwa pytania przekrojowe z zakresu materiału dla pierwszego i drugiego semestru.

______________________________________________________________

BIBLIOGRAFIA

Wykaz lektur  więcej>>
Publikacje dostępne online (literatura uzupełniająca z zakresu sztuki średniowiecza łacińskiego i bizantyńskiego

______________________________________________________________

LINKOWNIA

więcej>>

______________________________________________________________