Ikonografia


I ROK OCHRONY DÓBR KULTURY s1

Znalezione obrazy dla zapytania madonna with childZnalezione obrazy dla zapytania cesare ripaZnalezione obrazy dla zapytania man of sorrowsZnalezione obrazy dla zapytania cesare ripaZnalezione obrazy dla zapytania maria mater misericordiae

____________________________________________________________________

 INFORMACJE PODSTAWOWE

Konwersatorium, 30 godz.
semestr zimowy, tryb cotygidniowy 
PROWADZĄCY dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska (ikonografia sztuki sakralnej) / dr Alicja Saar-Kozłowska (ikonografia sztuki świeckiej)
termin zajęć w sem. zim. 2019/20: środa, 10.00-11.30 Sala Tymona

____________________________________________________________________

 OPIS PRZEDMIOTU

Konwersatorium, dedykowane dla studentów I roku, ma charakterze propedeutyczny: zaznajamia z najważniejszymi metodami analiz treści dzieła sztuki: ikonografią / ikonologią oraz (na poziomie podstawowym) z ujęciem semiotycznym (znak – kod – komunikat) i antropologicznym (funkcje przedstawień). Przedmiot jest podzielony na dwa bloki, w ramach których w ujęciu historycznym omawiane są najważniejsze motywy i typy przedstawieniowe (od późnego antyku do XIX wieku):

1. w chrześcijańskiej sztuce SAKRALNEJ (15 godz.)
2. w europejskiej sztuce ŚWIECKIEJ (15 godz.)

Zajęcia mają charakter pomocniczy wobec kursu historii sztuki oraz przygotowują studentów do podjęcia samodzielnych studiów w zakresie ikonografii.

____________________________________________________________________

 WARUNKI ZALICZENIA

Zajęcia są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem na ocenę.
Do ukończenia przedmiotu konieczne jest dotrzymanie warunków zaliczenia obu części (ikonografia sakralna i ikonografia świecka).

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe następujących działań:
– aktywne uczestnictwo w zajęciach;
– oceny z testów slajdowych w ciągu semestru (próg zaliczenia – 50%);
– przygotowanie krótkiej pracy pisemnej na zadany temat.

____________________________________________________________________

 LINKOWNIA

ICONCLASS >>
Iconclass jako narzędzie w muzealnictwie >>
IKONOGRAFIA (Worldmuseum) >>

PUBLIKACJE ONLINE

W zakresie metody

 • KALINOWSKI Lech, Ikonologia czy ikonografia? Termin ikonologia w badaniach nad sztuką Erwina Panofskiego, „Zeszyty Naukowe UJ”, Prace z historii sztuki 10, 1972, s. 5-33 >>
 • PANOFSKY Erwin, Ikongrafia i ikonologia >>>
 • SEIDEL-GRZESIŃSKA Agnieszka, STANICKA-BRZEZICKA Ksenia, Wyczerpujący opis wszechświata – dawne i współczesne metody opisu treści dzieła sztuki, „Studia o Książce i Informacji”, 28, 2009, s. 39-49 >>

 Studia ikonograficzne

 • BARANOV D., Instrument of Death and the Tree of Life (ikonografia Krzyża) >>
 • BULAS R., Palestyńskie ampułki ze zbiorów Monza-Bobbio>>
 • KLIŚ Z., Przedstawienia Maryi w scenach paruzyjnych >>
 • KLIŚ Z., Wniebowzięcie Maryi w sztuce średniowiecznej >>
 • KNAPIŃSKI R., Od „Pokrowy” do „Płaszcza Opieki”: przeobrażenia motywu ikonograficznego „Mater Misericordiae” >>
 • KNAPIŃSKI R., Maryja i Kościół w tradycji ikonograficznej >>
 • KNAPIŃSKI R., Maryja i Eucharystia w zachodniej tradycji ikonograficznej >>
 • KNAPIŃSKI R., Ikonografia maryjna w aspekcie trynitarnym >>
 • KOBIELUS S., Krzyż jako wieża strażnicza Kościoła-Winnicy >>
 • KOBIELUS S., Geometryczny wymiar Krzyża (o jednej ze średniowiecznych koncepcji porządkowania „Universum >>
 • KOBIELUS S., Niebieska Jerozolima: temat biblijny w sztuce >>
 • KOBIELUS S., Źródła światła w średniowiecznej interpretacji >>
 • KUŚ J., Ikonografia Zwiastowania w sztuce starochrześcijańskiej (w. I-V) >>
 • MIZIOŁEK J. „When our sun is risen” (o wizjach eschatologicznych w sztuce pierwszego tysiąclecia) >>
 • NOWIŃSKI J., Ikonografia i ikonologia eucharystii: eucharystyczna ikonosfera >>

 ____________________________________________________________________